อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเทิดมารีย์


คุณวัลลดา เล้ากอบกุล (พี่หมวย)
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเทิดมารีย์คนปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเทิดมารีย์ เป็นอาจารย์หรือข้าราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ทำหน้าที่ให้การปรึกษา แนะนำ สนับสนุน
และกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ทำเนียบจิตตาธิการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึงปัจจุบัน

ผศ.วิชัย บุญเจือ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2522 - 2548

อาจารย์เผชิญโชค จินตเสรณี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ปีการศึกษา 2543 - 2547

คุณวัลลดา เล้ากอบกุล
พยาบาลประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)
โทร 0-3839-0324 ต่อ 803, 806
ปีการศึกษา 2548 - ปัจจุบัน

Go Top
Back to Home Page