จิตตาธิการกลุ่มเทิดมารีย์


คุณพ่อเบดา ยาส์ซาว S.J.
เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
จิตตาธิการของกลุ่มเทิดมารีย์คนปัจจุบัน


จิตตาธิการของกลุ่มเทิดมารี ย์ เป็นพระสงฆ์ที่ทำหน้าเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านความเชื่อ หลักศาสนา และพิธีกรรม และจิตใจ รวมไปถึงการดำเนนงานและกิจกรรม

เริ่มแรกทางกลุ่มจะเชิญพระสงฆ์ที่ดูแลวัดบางแสน มาเป็นจิตตาธิการ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ จึงเป็นจิตตาธิการคนแรกของกลุ่มเทิดมารีย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522

ต่อมาเมื่อสังฆมณฑลจันทบุรี ยกฐานะวัดบางแสนเป็นวัดแม่พระมืองลูร์ด ในปี ค.ศ.1989 คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดจึงเป็นจิตตาธิการโดยปริยาย

ในปี ค.ศ.1992 สังฆมณฑลจันทบุรีได้จัดให้กิจการนิสิตนักศึกษา ขึ้นกับหน่วยงานเยาวชนของสังฆมณฑล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานเยาวชน จึงเป็นจิตตาธิการร่วม ของกลุ่มเทิดมารีย์อีกท่านหนึ่ง และถือว่าเป็นจิตตาธิการหลักโดยปริยาย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2004 คณะเซูอิตเริ่มเข้ามาทำงานในสังมณฑลจันทบุรี โดยมารับผิดชอบงานอภิบาลวัดบางแสน และดูแลงานนิสิตนักศึกษาในสังฆมณฑล พระสงฆ์ที่จะมาอยู่ประจำและเป็นเจ้าอาวาสคือ คุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ คุณพ่อจึงรับหน้าที่จิตตาธิการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2005 สังฆมณฑลมีประกาศแต่งตั้งคุณพ่อสายชล คันยุไล เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เนื่องจากคุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการนักศึกษาคาทอลิกทั้งหมดในประเทศไทย แต่ คุณพ่อก็ยังทำหน้าที่จิตตาธิการกลุ่มเทิดมารีย์ด้วย

เดือนตุลาคม 2006 คุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ ย้ายไปประจำที่ศุนย์เซเวียร์ คุณพ่อเบด้า ยาซาว มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแสนแทน จึงได้รับมอบหมายให้ดุแลงานเยาวชน และจิตตาธิการกลุ่มเทิดมารีย์ด้วย จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบจิตตาธิการกลุ่มเทิดมารีย์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึงปัจจุบัน

1 2522 - 2524 คุณพ่อวีระ ผังรักษ์  
2 2524 - 2526 คุณพ่อทวี อานามวัฒน์  
3 2526 - 2528 คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์  
4 2528 - 2532 คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง  
5 2532 - 2535 คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต  
6 2535 - 2537 คุณพ่อเศกสม กิจมงคล  
7 2535 - 2539 คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล  
8 2537 - 2547 คุณพ่อสมจิตร พึ่งหรรษพร  
9 2539 - 3543 คุณพ่อประวิช หอมวิไลย  
10 2543 - 2547 คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์  
11 2547 -2549 คุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ  
12 2549 - คุณพ่อเบด้า ยาซาว  

Go Top
Back to Home Page