กลุ่มเทิดมารีย์

คณะกรรมการปีการศึกษา 2551

คุณพ่อเบด้า ยาซาว
วัลลดา เล้ากอบกุล
นางสาวสุพัชรา สังขรัตน์ (บุ๋ม)
นางสาวจันทิรา ศิริรัตนบุญชัย (เมย์)
นางสาวทิพย์วรรณ สุพรรณา
นายสุทธินัย ตรีเอกภาพ (แมน)
นางสาวจันทิรา ศิริรัตนบุญชัย

จิตตาธิการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
เลขานุการ

ประชาสัมพันธ์

081-2556507
086-7958050
083-1003450
081-4967305

085-4217730 ทำเนียบประธานกลุ่มเทิดมารีย์

1. นายประดิษฐ์ เจริญพงศ์ (2522-2523)
2.นางสาวจันทนีย์ ธุถาวร (2524)
3. นายอันเร ไชยเผือก (2525-2526)
4. นางสาวไพเราะ นิโรภาส (2527)
5. นายเสรีนันท์ สวรรเพ็ชร์ (2538)
6. นางสาววันทนา ทองแดง (2529)
7. นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรม (2530)
8. นายสราวุฒิ แสงทอง (2531)
9. นายครรชิต ประทุมราช (2532)
10. นางสาวสุพัทตรา เสรีสำราญ (2533-2534)
11. นางสาวพนิดา ตีระบูรณะพงษ์ (2535)
12. นางสาวนิตยา สระจิตร (2536)
13. นางสาวสุดาภรณ์ พานิชเกษม (2537)
14. นางสาวธิดารัตน์ มาดี (2538)
15. นางสาวสุธาจรี (2539)
16. นางสาวปนัดดา ธุถาวร (2540)
17. นาวสาวกรรณิการ์ แซ่ฝู (2541)
18. นางสาววีรนุช ทองแดง (2542)
19. นายยุทธยง วุ้นวงษ์ (2543-2544)
20 . นายปรัชญา ไทยเจริญ (2545-2546)
22. นางสาว ... (2547)
23. นางสาวดูเม็กซ์ (2548)
24. นางสาวอุ้ม (2549)
25. นางสาวเมย์ (2550)
26. นางสาวบุ๋ม (2551)


Go Top
Back to Home Page