ประวัติการก่อตั้งกลุ่มเทิดมารีย์

ทำไมต้องกลุ่มเทิดมารีย์

ปีการศึกษา 2522 : วันที่ 8 กันยายน เวลาประมาณ 16.30 น. อ.วิชัย บุญเจือ และนิสิตคาทอลิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ บางแสน จำนวน 10 คน ประชุมกันที่ห้อง 101 ตึกฟิสิกส์

หลังจากทำความรู้จักกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้ว จึงสรุปว่า

1. ควรจัดตั้งชื่อกลุ่มโดยชื่อว่า "กลุ่มนิสิตคาทอลิก มศว.บางแสน" มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดกิจกรรมและส่งเสริมชีวิตคริสตชนในมหาวิทยาลัย ให้ชื่อภายในว่า "กลุ่มเทิดมารีย์" โดยมีแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ของกลุ่ม (เพราะวันที่ 8 กันยายน เป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด)

2. เลือกนายประดิษฐ์ เจริญพงศ์ เป็นประธานกลุ่ม

3. ให้สำรวจชื่อนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าทุกคนเป็นสมาชิกของกลุ่ม (สำรวจแล้วมี 17 คน)

4. ให้เชิญคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ (คุณพ่อที่มาดูแลวัดน้อยบางแสน) เป็นจิตตาธิการกลุ่ม โดยมี ผศ.วิชัย บุญเจือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2533-2534 : มีนิสิตคาทอลิก 32 คน กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

1. เดือนกรกฎาคม รับน้องใหม่ที่เกาะเสม็ด และจัดงานพัฒนาบริเวณวัด

2. เดือนสิงหาคม เป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับน้องใหม่ ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่โรงยิม มศว.บางแสน

3. เดือนกัยายน วันที่ 8 มีมิสซาฉลองวันแม่พระบังเกิด

4. เดือนธันวาคม วันคริสมาสต์จัดงานสังสรรค์ และไปร่วมมิสซาที่วัดศรีราชา จัดรายการสุขสันต์วันคริสต์มาส ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร 5 พัทยา

5. เดือนมกราคม จัดเข้าเงียบในกลุ่ม ที่ตึกเพิ่มเกียรติ บ้านเณรศรีราชา

6. เดิอนกุมภาพันธ์ จัดงานศาสนสัมพันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์และชมรมนิสิตมุสลิม

7. เดือนมีนาคมจัดงานเลี้ยงส่งพี่ที่จบการศึกษา ที่ร้านหวานใจ

เวลาผ่านไป 16 ปี : นิสิตรุ่นก่อนจบออกไป นิสิตรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ มศว.บางแสน เปลี่ยนเป็น ม.บูรพา แต่กลุ่มเทิดมารีย์ยังอยู่ กิจกรรมเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย สังฆมณฑลจันทบุรีรับรองกลุ่มเทิดมารีย์ เป็นส่วนหนึ่งของงานเยาวชนของสังฆมณฑล โดยมีพระสงฆ์ดูแลโดยตรง

"นับว่าเป็นโชคดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมาเรียนที่ ม.บูรพา ซึ่งนอกจากจะมีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงแล้ว ยังได้รับการดูแล และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มนิสิตคาทอลิก ม.บูรพา ด้วย มีพระสงฆ์ และอาจารย์คาทอลิก ดูแลใกล้ชิด มีวัดอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย"

(จากหนังสืออนุสรณ์ 25 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน 2535)

 

 ทำเนียบประธานกลุ่มเทิดมารีย์

1. นายประดิษฐ์ เจริญพงศ์ (2522-2523)
2.นางสาวจันทนีย์ ธุถาวร (2524)
3. นายอันเร ไชยเผือก (2525-2526)
4. นางสาวไพเราะ นิโรภาส (2527)
5. นายเสรีนันท์ สวรรเพ็ชร์ (2538)
6. นางสาววันทนา ทองแดง (2529)
7. นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรม (2530)
8. นายสราวุฒิ แสงทอง (2531)
9. นายครรชิต ประทุมราช (2532)
10. นางสาวสุพัทตรา เสรีสำราญ (2533-2534)
11. นางสาวพนิดา ตีระบูรณะพงษ์ (2535)
12. นางสาวนิตยา สระจิตร (2536)
13. นางสาวสุดาภรณ์ พานิชเกษม (2537)
14. นางสาวธิดารัตน์ มาดี (2538)
15. นางสาวสุธาจรี (2539)
16. นางสาวปนัดดา ธุถาวร (2540)
17. นาวสาวกรรณิการ์ แซ่ฝู (2541)
18. นางสาววีรนุช ทองแดง (2542)
19. นายยุทธยง วุ้นวงษ์ (2543-2544)
20 . นายปรัชญา ไทยเจริญ (2545-2546)
22. นางสาว ... (2547)
23. นางสาวดูเม็กซ์ (2548)
24. นางสาวอุ้ม (2549)
25. นางสาวเมย์ (2550)
26. นางสาวอุ๋ม (2551)

Go Top
Back to Home Page