เ พื่ อ น
Friends

เพื่อน

Friends, everybody needs friends
Someone to tell your troubles to
To cheer you up when you're feeling blue.

เพื่อน…คนทุกคนต้องการเพื่อน
บางคนที่คุณจะบอกความยุ่งยาก, ความไม่สบายใจ, ปัญหา
ใครก็ตามที่ทำให้คุณสดชื่น, สบายใจขึ้น เมื่อคุณกำลังเศร้า

Friends, would you like to be friends?
Would you like to share a day with me?
We can be anything we want to be.

เพื่อน…คุณต้องการเพื่อนไหม?
คุณต้องการที่จะแบ่งวัน ๆ นี้กับฉันไหม?
เราจะทำอะไร (เป็นอะไร) ก็ได้ตามที่เราต้องการ

We all need each other
That's what friends are for.
So if you see someone without a smiles,
Give him one of yours.
เราต่างคนต่างต้องพึ่งซึ่งกันและกัน
นั่นคือความหมายของเพื่อน
ดังนั้นเมื่อคุณพบใครก็ตามที่ปราศจากรอยยิ้ม
ให้รอยยิ้มของคุณแก่เขา
Friends, there's nothing better than friends.
I hope someday I can say.
That your friends are my friends too.
เพื่อน…ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเป็นเพื่อน
ฉันหวังว่าวันหนึ่ง ฉันคงพูดได้ว่า
เพื่อนของคุณก็คือเพื่อนของฉันด้วย
We all need each other
That's what friends are for.
So if you see someone without a smiles,
Give him one of yours.
เราต่างคนต่างต้องพึ่งซึ่งกันและกัน
นั่นคือความหมายของเพื่อน
ดังนั้นเมื่อคุณพบใครก็ตามที่ปราศจากรอยยิ้ม
ให้รอยยิ้มของคุณแก่เขา
Friends, there's nothing better than friends.
I hope someday I can say.
That your friends are my friends too.
เพื่อน…ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเป็นเพื่อน
ฉันหวังว่าวันหนึ่ง ฉันคงพูดได้ว่า
เพื่อนของคุณก็เป็นเพื่อนของฉันด้วย
Go Top
Back to Home Page
เทเรซา สามานันท์: ถอดความ
อุดมสาร 31 ต.ค.2542