ศ า ส น า


อย่าเชื่อ 10 ประการ

อย่าเชื่อ 10 ประการ
  1. อย่าเชื่อโดยได้ฟังตามๆกันมา
  2. อย่าเชื่อโดยเข้าใจว่าเป็นของเก่าสืบๆ กันมา
  3. อย่าเชื่อโดยได้ตื่นข่าว
  4. อย่าเชื่อโดยได้อ้างตำรา
  5. อย่าเชื่อโดยได้เหตุนึกเดาเอา
  6. อย่าเชื่อโดยได้การคาดคะเน
  7. อย่าเชื่อโดยได้ความตรึกตามอาการที่แสดงภายนอก
  8. อย่าเชื่อโดยได้ชอบใจว่าต้องกับลัทธิหรือความคิด
  9. อย่าเชื่อโดยได้คิดว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้
  10. อย่าเชื่อโดยนับถือว่า ผู้นี้เป็นสมณะ เป็นครูของเรา
จงใช้ความพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญา ให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนว่า
อะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ

จาก กาลามสูตร (เกสปุตตสตร)

หมายเหตุ : ก็แปลว่า อย่าไปเชื่อ 10 ข้อข้างต้นนะ ???

Go Top
Back to Home Page