ร อ บ รั้ ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย


รับน้องโหด


ผลการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรฯบางเขน ลาออกจากหอพักกลางคันเพียบ ชี้เหตุหลักมาจากปัญหาการรับน้องใหม่-การประชุมเชียร์ที่ใช้ความรุนแรงและขาดเหตุผล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ฉบับล่าสุดคือ ฉบับมกราคม-มิถุนายน 2543 ได้ตีพิมพ์รายงานการศึกษาเรื่อง ปัญหาการพักอาศัยในหอพักของนิสิตและสาเหตุที่ทำให้นิสิตลาออกกลางคันจากหอพักของ มก. วิทยาเขต บางเขน ซึ่งเป็นการศึกษาของ น.ส.วรรณ ภาษาประเทศ

"การประชุมเชียร์และการต้อนรับน้องใหม่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นิสิตลาออกกลางคัน เนื่องจากการประชุม เชียร์และการต้อนรับน้องใหม่ของ มก.ยังใช้วิธีการรุนแรงและขาดเหตุผล ใช้เวลานานในการประชุมเชียร์ รวมทั้งการลงโทษน้องใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ การว้าก การให้น้องใหม่วิ่งลุยโคลน"

รายงานระบุ และว่า นิสิต ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การรับน้องใหม่ ควรจะใช้วิธีการที่นุ่มนวล และอบอุ่นมากกว่า เช่น อาจจะจัดแสดง ดนตรี หรือระบายสี เขียนหน้า ช่วยเหลือโดยให้ข้อคิด และแจกของที่ระลึกให้น้องใหม่ก็เพียงพอแล้ว และปัญ หาที่เกิดจากเรื่องนี้ ก็เป็นปัญหาของวิธีการปฏิบัติมากกว่าหลักการ

"นอกจากนี้มีปัญหาการนำผู้หญิงขึ้นตึกหอพัก และขาดเครื่องอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะสถานที่ประกอบ ศาสนกิจของนิสิตนักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม ห้องน้ำห้องส้วมไม่สะอาด มีปัญหาเรื่องความ สะดวกสบายและความปลอดภัย และมีอาจารย์เข้าไปดูแลน้อยเกินไป และไม่สามารถขอคำปรึกษากับอาจารย์ ตึกหอพักได้" รายงานระบุ

ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายประการเช่น มก.ควรมีนโยบายที่ชัดเจน ในการขจัดปัญหาความ รุนแรงในการประชุมเชียร์และการต้อนรับน้องใหม่ เรื่องการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ควร ปรับรูปแบบใหม่ในการประชุมเชียร์ และการรับน้องใหม่ในตึกหอพักอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับความ ต้องการและความเป็นไปของสังคมโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีรูปแบบสร้างสรรค์ความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความงดงามทางวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาของปัญญาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่อง การวางแผน การคิดและการตัดสินใจของนิสิตในตึกหอพักให้มากขึ้น เพิ่มการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกตึกหอพักให้มากขึ้น เป็นต้น

นสพ มติชน 2 กค 2543

Go Top
Back to Home Page