กิจกรรมวัดบางแสน

วันสงกรานต
วันที่ 13 เมษายน
เยาวชนวัดบางแสนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของวัด เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย......

 

| Back to Home page |