วันที่ 26 มีนาคม
สมโภชพระนางมารีย์รับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล

พระนางมารี พระมารดาพรหมจารีขององค์พระผู้ไถ่


ตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ ที่พระนางมารีได้รับ ก็มาจากความเป็นพระมารดาพระเจ้า : พระนางมิได้เพียงให้กำเนิดบุคคลหนึ่งคือพระคริสตเจ้าเท่านั้น แต่บุคคลผู้นั้นคือ องค์พระบุตรพระเจ้า ที่เสด็จมารับสภาพมนุษย์ในตัวพระแม่

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในพระดำรัสวันที่ 20 กรกฎาคม 1994/2537 ได้กล่าวว่า "คุณค่าความเป็นแม่ได้ยกขึ้นสู่ระดับสูงสุดในพระแม่มารี พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์นิรันดรของพระเป็นเจ้า ผู้ทรงบังเกิดในพระครรภ์พรหมจารีของพระแม่….

ดังนี้พระแม่มารี จึงเป็นทั้งพรหมจารี และในเวลาเดียวกันก็เป็นพระมารดาด้วย…. เพื่อช่วยให้เข้าใจ เรามาพบกับหลักฐานยืนยันในพระวรสารโดยนักบุญลูกาและนักบุญมัทธิว:-

นักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อ 26 - 38 ว่าดังนี้ :-

ต่อมาถึงเดือนที่หก เทวดาคาเบรียล" ได้รับพระบัญชาจากพระเป็นเจ้าให้ไปยังเมืองหนึ่ง ชื่อ นาซาแร็ธ ในแคว้นแกลิลี เพื่อแจ้งสารแก่นางพรหมจารีคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่หมั้นของยอแซฟ ผู้สืบตระกูลมาจากดาวิด พรหมจารีนั้นชื่อ มารีอา

เมื่อมาถึงที่อยู่ของนางแล้ว เทวดากล่าวว่า "ขอวันทาท่านเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน"

เมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ นางพรหมจารีตกใจ ไม่แจ้งว่าคำปราศรัยนี้ดีร้ายอย่างไร

เทวดาจึงกล่าวว่า "อย่ากลัวเลยท่านมารีอา ท่านเป็นที่พอพระทัยยิ่งของพระเป็นเจ้า ท่านจะทรงครรภ์และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง ซึ่งท่านจะตั้งชื่อว่า "เยซู" กุมารนั้นจะเป็นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าพระบุตรแห่งพระเจ้าสูงสุด และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบราชบัลลังก์ของดาวิดผู้บรรพบุรุษ แก่พระองค์ พระบุตรนั้นจะสืบราชสมบัติของยากอบตลอดนิรันดร รัชสมัยของพระองค์จะมิรู้สิ้นสุด"

นางมารีอาตอบเทวดาว่า "ข้อนี้จะเป็นไปได้อย่างไร เหตุว่า ข้าพเจ้าถือศีลพรหมจรรย์?"

เทวดาตอบว่า "พระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่าน และฤทธานุภาพของพระเจ้าสูงสุด จะฉายเงาปกคลุมท่าน ฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมา จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า เดี๋ยวนี้นางเอลีซาเบธ ญาติของท่านก็ได้ตั้งครรภ์กุมารคนหนึ่ง แม้นางจะแก่ชรา และใครๆ ก็ว่าเป็นหมัน นางก็ตั้งครรภ์เข้าเดือนที่หกแล้ว เหตุว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเป็นเจ้า"

นางมารีอาจึงตอบว่า "ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่าน" แล้วเทวดาก็จากไป

<<<<<<<<<< จากหนังสือ แม่พระยุคใหม่ 107/ ก.ย.-ต.ค.1999 หน้า 24 >>>>>>>>>>

Upload 5 มีนาคม 2007


Back to Homepage