ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ - - - 15 กันยายน 

ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระมหาทุกข์ได้แพร่หลายในหมู่มวลสัตบุรุษ ก่อนที่จะนำมา ใช้ในพิธีกรรมเสียอีก เป็นต้นได้รับการสนับสนุนจากนักบวชคณะแซร์วีตี และปาสซีโอนิสดี ( ให้ดู 17 กุมภาพันธ์ และ19 ตุลาคม )

การฉลองแม่พระมหาทุกข์นี้ชวนเราให้รำพึงถึงความทุกข์เจ็บปวดร้าวของพระมารดา 7 อย่างด้วยกันที่มีพูดถึงในพระวรสาร เป็นพระสันตะปาปาปีโอที่ 7 ท ี่ได้นำการฉลองแม่พระมหาทุกข์เข้ามาในพิธีกรรมของพระศาสนจักร เพื่อเป็นการระลึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่จักรพรรดิ นโปเลียนได้ทำต่อพระศาสนจักร และเป็นต้นที่ได้ทำต่อองค์ประมุขของพระศาสนจักร

การมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลำบาก ที่พระมารดาของพระผู้ไถ่ได้มีร่วมกับพระบุตรของพระนาง ในงานช่วยมนุษย์ให้รอดนั้น (ลก 2:33-35) เป็นต้นได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์พยานในชั่วโมงที่พระองค์ถูกตรึงไม้กางเขน ตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ซึ่งได้รับพระนางมาเป็นมารดา( ยน 19:25-27 )

ในปัจจุบันการฉลอง หรือการระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์นี้เรามุ่งมาที่ตัวพระนางเอง พระมารดาผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์และยัญบูชาของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระนางเองได้ถวาย แด่พระบิดาพร้อมๆ กับพระบุตร และเป็นอิริยาบถอันนี้เอง ที่ได้แสดงออกมาในรูปของศิลปะที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก คือ รูป “Pieta” โดยฝีมือของไมเคิ้ล แองเจลโล อันแสดงให ้เห็นถึง “การเป็นมรณสักขี” ที่อยู่ข้างในจิตใจของพระมารดาของพระผู้ถูกตรึงที่ไม้กางเขน

<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>

Upload 16 กรกฎาคม 2007

Go Top
Back to Home Page