นโบายปฏิบัติตามทิศทางงานอภิบาล

~*~*~*~*~*~*~*~*~*

ตามนโยบายปฏิบัติ ตามทิศทางงานอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี คริสตศักราช 2006
ในด้านสังคม ข้อ 2 ระบุไว้ว่า
จะสร้างจิตสำนึก ให้คริสตชนมีจุดยืนเป็นมโนธรรมของสังคม ปกป้องชีวิต ศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์
โดยเน้นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้อพยพย้ายถิ่น ฯลฯ
และให้การอภิบาลป็นพิเศษแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ชายขอบเขตสังคมทุกประเภท
ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขและแบ่งปัน

วัดบางแสน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส และสภาอภิบาล
ได้ร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
งานและกิจกรรมสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นขึ้น โดยมีชาวฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มใหญ่


Back to Homeage