คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 17: ภูเขาทาบอร์


พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์

ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน

แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง

โมเสสและประกาศกเอลียาห์สำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์

เปโตร จึงทูลพระเยซูเจ้าว่า 'พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์'

ขณะที่เปโตรกำลังพูดอยู่นั้น มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่า 'ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด'

เมื่อได้ยินดังนั้น ศิษย์ทั้งสามซบหน้าลงกับพื้นดิน มีความกลัวอย่างยิ่ง

พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผัสเขา ตรัสว่า 'จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย'

เมื่อเงยหน้าขึ้น เขาไม่เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น

(มธ.17:1-8)


ภูเขาทาร์บอร์ เป็นภูเขารูปโดม ตั้งอยู่โดดเด่นกลางที่ราบในแคว้นคาลิลี จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ทั้งภูเขาและที่ราบจะเขียวชอุ่มตลอดปี สวยงามมาก


ภูเขาทาร์บอร์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจากนาซแร็ธ


ตั้งแต่ยุคแรกๆ คริสตชนเชื่อว่า ภูเขาทาบอร์คือสถานที่ที่พระเยซูเจ้าสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง ต่อหน้าอัครสาวกสามคน คือ เปโตร ยอห์น และยากอบ (มธ. 17:1–5, ลก.9:20-36) จึงมีการสร้างวัดหลายหลังบนยอดเขานี้ในสมัยไบเซ็นไทน์ (ราวศตวรรษแรก) และในสมัยครูเสด (ราวศตวรรษที่ 12)


เสาและซุ้มประตู


วัดปัจจุบันชื่อ วัดสำแดงพระองค์ (Church of Transfiguration) สร้างโดยสงฆ์คณะฟรังซิสกัน ในปี ค.ศ. 1925


โดยจัดสร้างใกล้กับซากปรักหักพังของวัดโบราณ


ภายในวัด


เหนือพระแท่น มีภาพโมเสค เป็นพระเยซูเจ้าสำแดงองค์ต่อหน้าโมเสสและประกาศกเอลียาห์
มีวัดน้อยสองหลังสร้างให้แก่โมเสสและเอลียาห์ในบริเวณเดียวกัน


ภาพโมเสค เป็นพระเยซูเจ้าสำแดงองค์ต่อหน้าโมเสสและประกาศกเอลียาห์


วัดและอารามบนยอดเขา


ซุ้มประตูทางขึ้น มองจากด้านบน


บนยอดเขาทางทิศเหนือ มีวัดนักบุญเอลียาห์ (Church of St. Elijah) และอารามของนักบวชนิกายออร์โธดอกซ์


บริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันออก มีหมู่บ้านอาหรับ ชื่อ ดาบูรีเย (Dabburije) ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ๆ บรรดาสาวกอื่นรอพระเยซูเจ้าลงมาจากภูเขา และยังเชื่อว่าเป็นที่ๆ พระเยซูเจ้าทรงรักษาเด็กที่เป็นลมบ้าหมูอีกด้วย
(มธ.17:14 – 21, ลก.9: 37 – 43 )


Back to content page