คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 3: เซซาเรีย เมืองเก่าแบบโรมัน

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2007 จากสนามบินนานาชาติเบนกูเรียน หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองอันเข้มงวดเรียบร้อยแล้ว ไกด์ชาวยิวพาเรานั่งรถโค้ชคันงาม ออกเดินทางไปยังเมืองเซซาเรีย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2


ผ่านกรุง เทลอาวิฟ (Tel Aviv) หรือ ยัฟฟา (Jaffa) ศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ไม่น่าเชื่อ กรุง เทลอาวิฟ มีสายไฟลอยในอากาศเหมือนบ้านเรา


มุ่งหน้าไปทางเหนือโดยทางหลวงหมายเลข 2 เลียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านที่ราบอุดมสมบูรณ์เขียวขจี สลับเนินเขาหินและทราย สู่เมืองเซซาเรียระยะทางประมาณ 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่งโมงเศษ


คุณพ่อสมภพ คุณ - - - สงวนหล่อสิทธิ์


คุณภาณุวัฒน์ - คุณอุษา ลิมปเมธี คุณธานินทร์ - คุณสุจิตรา บุญปัญญา (มองทางนี้หน่อย)


ครูสมรัก คุณพ่อปู ครูจิ๊ด คุณสิงหา


โปรแกรมวันนี้จะไปเที่ยวชมเมืองเซซาเรีย (Caecerea) เป็นเมืองท่าเก่าโบราณสมัยโรมัน ชมฮิปโปโดรม ป้อมปราการ และโรงละครโรมัน เดินทางต่อไปภูเขาคาร์แมล เยี่ยมชมวิหารและอารามคาร์แมล หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อสู่เมืองนาซาแร็ธ นำชมบ้านช่างไม้ นักบุญยอแซฟ และวัดแม่พระรับสาร เดินทางสู่เมืองคานา ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น แล้วจึงเดินทางสู่เมืองไทเบอเรียส อาหารค่ำ แล้วเข้าพักโรงแรม Mercure Tiberias โปรแกรมวันนี้ตอนเย็นจะมีพิธีมิสซาที่นาซาแร็ธ ก่อนที่จะไปพัก


เซซาเรีย (Caesarea)  เป็นเมืองที่สำคัญ และน่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ตั้งบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เหนือกรุงเทลอาวิฟประมาณ 70 ก.ม. เฮรอดมหาราชได้สร้างเมืองที่นี่ ในช่วงก่อนพระเยซูเจ้าบังเกิด และตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ซีซาร์ออกัสตัส แห่งจักรวรรดิโรมัน


ภายในกำแพงเซซาเรีย มีการออกแบบตามแบบมาตรฐานโรมัน ประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง โรงละคร โรงละครกลางแจ้ง สนามแข่งรถม้า ตลาด บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และที่ทำการ มีท่าเรือขนาดใหญ่ มีที่อาบน้ำสาธารณะ และสโมสรออกกำลังกาย


เมื่อกรุงโรมประกาศรวมแคว้นยูเดียไว้ในจักรวรรดิโรมันในปี ค.ศ. 6  ได้มีการตั้งเมืองเซซาเรียเป็นที่ทำการของผู้ว่าราชการ หรือข้าหลวง มีหลักฐานค้นพบแผ่นศิลาบันทึกไว้ว่าในช่วงปี ค.ศ. 26 – 36  (สมัยพระเยซูเจ้า) ปอนทีอัส ปีลาต เป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดีย


พระเยซูเจ้าไม่เคยเสด็จมาที่เมืองเซซาเรีย แต่มีบันทึกไว้ในหนังสือกิจการอัครสาวก ที่กล่าวถึงเมืองเซซาเรียหลายตอน ที่สำคัญคือ  นักบุญเปโตร อัครสาวกไปเทศน์ให้นายร้อยกองทหารโรมัน กลับใจมารับศีลล้างบาป (กจ. 10 : 44 – 48) และนักบุญเปาโล อัครสาวก ก็เคยถูกจองจำที่เมืองเซซาเรียนานถึง 2 ปี ก่อนถูกส่งตัวไปพิพากษาที่กรุงโรม (กจ. 23 : 23 – 33, กจ. 24 : 27)


ไกด์ชาวยิวพาเดินเข้าประตูและซากกำแพงเขตเมืองโบราณ อายุกว่า 2000 ปี


โรงละครกลางแจ้ง ยังใช้ได้ในปัจจุบัน


ฟังไกด์ชาวยิวเลคเชอร์


วิหาร และสนามแข่งรถม้า (ฮิปโปโดรม)


สนามแข่งรถม้า (ฮิปโปโดรม)


คุณพ่อเบี้ยวขอประลองรถม้าแข่ง เอ้า 1-2-3


โลงศพหิน


เสาหินแบบโรมัน


ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมปราการ ท่าเรือ


พี่แขกอย่าบังแดงซี่

คุณแดงมีบันทึกส่วนตัว ตอนที่ 3 ให้อ่านด้วย ขอขอบคุณครับ


Back to content page