คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 45 : วัดข้าแต่พระบิดาของเรา

พระองค์ (พระเยซูเจ้า) ตรัสกับพวกเขาว่า “เมื่อพวกท่านอธิษฐานภาวนา จงกล่าวว่า : ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง ขอได้โปรดประทานอาหารแก่พวกเราทุกวัน ทั้งทรงอภัยบาปแก่พวกเราด้วย เพราะเราได้อภัยให้แก่ทุกคนที่ทำผิดต่อเรา และอย่าปล่อยให้เราแพ้การผจญ” (ลก.11 : 2–4)


  บนภูขามะกอก มีหลังหนึ่งชื่อ วัดข้าแต่พระบิดาของเรา (Pater Noster) สร้างครอบถ้ำแห่งหนึ่งชื่อ ถ้ำคำสั่งสอน (Grotto of Teaching) เชื่อว่าเป็นที่ๆ พระเยซูเจ้าสอนบทสวดให้บรรดาสานุศิษย์ คือบทภาวนาของพระสวามีเจ้า หรือ บทข้าแต่พระบิดา (Our Father) ภาษาลาตินว่า Pater Noster


วัดหลังแรกที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระราชมารดาเฮเลนา เป็นวัดขนาดใหญ่ และสง่างาม เพื่อระลึกถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า และคำสั่งสอนของพระองค์ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นบทข้แต่พระบิดา วัดถูกทำลายลงโดยพวกเปอร์เซียในปี ค.ศ. 614 


ปี ค.ศ. 1099 พวกครูเสดเข้ามายึดกรุงเยรูซาเลมคืน ได้สร้างวัดเล็กๆ ให้ชื่อว่า วัดข้าแต่พระบิดาของเรา แต่ก็ถูกทำลายลงอีกโดยกองททัพอาหรับซาลาดิน ในป๊ ค.ศ. 1187


จนกระทั่งถึงสมัยอ็อตโตมาน 500 ปีต่อมา ชาวคริสต์จึงได้รับการผ่อนผันให้สร้างวัดวาอารามได้ ซิสเตอร์คณะคาร์เมไลต์จึงได้สร้างคอนแวนต์บนที่ดินที่ซื้อไว้โดยเจ้าหญิงฝรั่งเศสชื่อ ดาวแวง (Princesse de la Tour d'Auvergne) ในปี ค.ศ. 1872 


วัดหลังปัจจุบันสร้างขึ้นทางเหนือของซากวัดเดิม อยู่ในความดูแลของซิสเตอร์คณะคาเมไลท์
เป็นจุดสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี
ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อีก 2 วัดด้วย


ภายในวัด มีแผ่นจารึกบท ข้าแต่พระบิดาบนผนังวัด


หลังพระแท่น วัด มีบทสวดข้าแต่พระบิดา ใต้ตู้ศีล


จุดเด่นคือถ้ำที่พระเยซูเจ้าสอนสานุศิษย์ภาวนา  

 
ตามกำแพงวัด


และระเบียง


มีแผ่นป้ายเซรามิกสวยงาม

  
บทข้าแต่พระบิดาภาษาต่างๆ ถึง 62 ภาษา

  
ภาษายิว และภาษาอาหรับ

  
รวมทั้งภาษาไทยด้วย


Jericoออกจาก
วัดข้าแต่พระบิดาของเรา ไกด์พาเราไปยังจุดชมวิวกรุงเยรูซาเล็มบนยอดเขามะกอกเทศ


มองลงไปที่ตีนเขา เห็นวักพระเยซูเจ้าทรงกรรแสง และโดมทองวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา


โดมพระวิหาร กรุงเยรูซาเล็ม และสุสานยิวที่ใหญ่ที่สุด


เมื่อปูโคจรมาเจอ อูฐ ฐ ฐ ฐ ฐ

 
นี่ของแท้เลย ไม่ใช่กระติกน้ำตราอูฐ

เชิญพบคุณแดง ตอนที่ 45


Back to Mainpage