คนบางแสน

 

ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์


ก้าวที่ 47 : วัดน้อยพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

 “ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำไม พระเยซูเจ้า พระองค์นี้ที่ทรงเสด็จสู่สวรรค์ จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่ท่านเห็นพระองค์ทรงจากไปสู่สวรรค์” ( กจ.1:11)


Jerico
 ภูเขามะกอกเทศ เป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม เป็นที่ๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูเจ้าหลายเรื่อง
และจากยอดเขามะกอกเทศนี้ พระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์ หลังจากการกลับคืนพระชนม์ชีพ 40 วัน (กจ.1:6-12 )


บนยอดเขามะกอกเทศ มีวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์หลายหลัง ในปี ค.ศ. 378 วัดหลังแรกสร้างที่นี่ ในสมัยไบเซนไทน์ โดยราชินีเฮเเลนา แต่ก็ถูกทำลายโดยพวกเปอร์เชี่ยน ในปี 614


Jerico วัดหลังที่เราผู้แสวงบุญไปเยี่ยมปัจจุบัน วัดน้อยพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (Chapel of the Ascension) สร้างโดยพวกครูเสด ในศตวรรษที่ 12 ประกอบด้วยกำแพงแข็งแรงล้อมรอบลานกว้าง กลางลานมีวัดหลังเล็ก มีลักษณะเปิดโล่ง ที่มีเสาและประตูโค้งตามสไตล์ของครูเสด เพื่อใช้รองรับซุ้มประตูโค้ง


Jerico
หลังจากพวกครูเสดพ่ายแพ้ในศตวรรษที่ 12 พวกมุสลิมได้เข้ามายึดครอง และเปลี่ยนวัดเป็นสุเหร่า โดยสร้างหลังคาโดม และสร้างกำแพงปิดช่องระหว่างประตูโค้งทั้งหมด


Jerico ภายใต้โดมวัดน้อย


Jerico กำแพงรอบวัด


Jerico ต่อมามีการสร้างสุเหล่าขึ้นทางใต้ ดังเห็นหอสูงในภาพ
     

 
Jerico
ใต้โดมเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าประทับรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ (ตอนเสด็จขึ้นสวรรค์)  


Jerico ผู้แสวงบุญแตะหินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าประทับรอยพระบาท


Jerico หรือจุดเทียนนมัสการรอยพระบาท


Back to Mainpage