คริสต์มาส 2009
พระทรงบังเกิด เราจงยินดี

วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2009

ล่าของขวัญ แห่เทิดเกียรติ ทรงบังเกิด เคารพพระกุมาร รื่นเริงยินดี

ภาพเชิญพระกุมารไปอวยพรที่บ้าน 2009