-


ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน


พิธีเปิดงาน 50 ปี

วัดบางแสน
12 ก.พ. 2017
คลิกที่นี้บันทึกสถานการณ์
ปี 2020

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130


เดือนกันยายน

วันที่ 8 ฉลองแม่พระบังเกิด
วันที่ 14 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์
วันที่ 14 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
วันที่15 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์
วันที่ 21 ฉลอง น. มัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
วันที่ 29 ฉลองอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล


กำหนดเวลามิสซา
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. ภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 11.00 น. ภาษาไทย
วันเสาร์

19.30 น. มิสซาแนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์

วันศุกร์ต้นเดือน 19.30 น


สภาอภิบาลวัดบางแสน ชุดใหม่ 2019-2024


** ประกาศวัดบางแสน **

ประกาศจากสภาพระสังฆราข

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 41/2020
เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”
คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
ที่ สสท.41bis /2020
คลิกที่นี่

ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ ปี 2020

** ดูประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ ปี 2020
** ดูประกาศแต่งตั้งโยกย้ายซิสเตอร์รักกางเขน ปี 2020

กิจกรรม - ประกาศ - ข่าว
15 มีนาคม เดินทางกางเขน ในขณะ ลมฝน ฟ้าแลบฟ้าร้อง ระลึกถึงพระมหาทรมาน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 มีนาคม *** วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 (ทุกวันที่ 11 ของเดือน)? แห่เทิดเกียรติแม่พระ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน คุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานแห่? ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
8 มีนาคม การประชุมคณะเซอร์ร่าแขวงปราจีนบุรี (กลุ่มวัดอารักขเทวดาโคกวัด วัดปราจีนบุรี และวัดเสาวภา) ร่วมกับกลุ่มบางแสน กลุ่มพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์ ในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด จังหวัดปราจีนบุรึ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 มีนาคม ที่นี่ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เทศกาลมหาพรต เดินทางกางเขน ร่วมพระมหาทรมานกับองค์พระเยซู รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
อีกหนึ่งช่องทาง ขอเชิญยื่นคำขอ หรือยืนยันคำขอเป็นเพื่อนบน Facebook
FB: วัดบางแสน ชลบุรี
พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


กำหนดเวลามิสซา

  กำหนดเวลามิสซา

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. ภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. ภาษาไทย

วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 11.000 น. ภาษาไทย
วันเสาร์
19.30 น. มิสซาแนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์
วันศุกร์ต้นเดือน
19.30 น. ภาษาไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน

กิจกรรมย้อนหลัง
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 11 May 2020

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th