-


ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130


เดือนมีนาคม
เทศกาลหมาพรต

 


กิจกรรมวัดบางแสน

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน งดพิธีมิสซา
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19

==> คลิกดูประกาศ


ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (Line Group “ชุมชนวัดบางแสน”
และ Facebook Page “Bangsaen Church”)
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 19:00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น.
https://m.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Bangsaen-Church-149987225043086/
กิจกรรม - ประกาศ - ข่าว
15 มีนาคม เดินทางกางเขน ในขณะ ลมฝน ฟ้าแลบฟ้าร้อง ระลึกถึงพระมหาทรมาน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 มีนาคม *** วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 (ทุกวันที่ 11 ของเดือน)? แห่เทิดเกียรติแม่พระ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน คุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานแห่? ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
8 มีนาคม การประชุมคณะเซอร์ร่าแขวงปราจีนบุรี (กลุ่มวัดอารักขเทวดาโคกวัด วัดปราจีนบุรี และวัดเสาวภา) ร่วมกับกลุ่มบางแสน กลุ่มพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์ ในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด จังหวัดปราจีนบุรึ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 มีนาคม ที่นี่ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เทศกาลมหาพรต เดินทางกางเขน ร่วมพระมหาทรมานกับองค์พระเยซู รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ==> คลิกดูภาพชุดบน FBพิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ
และอวยศืลมหาสนิทแก่ผู้ป้วยรายบุคคล

ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ทุกเดือน

เวลา 19.30 น. ตั้งศีล อวยพรผู้ป่วยและพิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่เทิดเกียรติแม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.ชุมชนวัดบางแสน
Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 31 December 2020

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th