-


ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
กำแพงข่าววัดบางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3874-5216


เดือนธันวาคม

วันที่ 3 ระลึกถึง น.ฟรังซิสเซเวียร์
วันที่ 8 สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล
วันที่ 16 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 ฉลองคริสต์มาส ระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์
วันที่ 25 สมโภชพระคริสตสมภพ
วันที่ 26 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน มรณสักขีองค์แรก
วันที่ 28 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล
วันที่ 30 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร


r

กิจกรรมวัดบางแสน


พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ... แห่พระกุมารทีวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB


กิจกรรม - ประกาศ - ข่าว
8 ธันวาคม พี่น้องวัดแม่พระเมืองลูร์ด? บางแสน เชิญพระกุมารมาอวยพรให้บ้านของ คุณอ๋อและคุณโฟร์ ในเทศกาลคริสต์มาส 2019 ขอให้ทุกท่านได้รับพรจากพระกุมารทั่วหน้ากัน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 ธันวาคม วันที่ 11 ของทุกเดือน มีตั้งศีลมหาสนิทเฝ้าศีล? และอวยพรศีลมหาสนิทให้แก่ผู้ป่วย ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด? บางแสน? ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ และแห่เทิดเกียรติแม่พระ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2019 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 ธันวาคม + คุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ คณะภราดาน้อย กาปูชิน คนชลบุรี เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันแห่และเทิดเกียรติแม่พระ วันที่ 11 ธันวาคม 2019 ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
17 กรกฎาคม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาอภิบาล ปี 2019
ติดตามข่าวได้ที่นี่ พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ
และอวยศืลมหาสนิทแก่ผู้ป้วยรายบุคคล

ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ทุกเดือน

เวลา 19.30 น. ตั้งศีล อวยพรผู้ป่วยและพิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่เทิดเกียรติแม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 8 December 2017

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th