-


ครอบครัววัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Clubห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

  อ่าน
ส า ร วั ด

สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
ฉบับย้อนหลังปีนี้บันทึกสถานการณ์

 

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130

เดือนสิงหาคม

  วันที่ 6 พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย ต่อหน้าอัครสาวก
วันที่ 10 ฉลองนักบุญลอเร็นซ์
วันที่ 15 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
วันที่ 22 ฉลองพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

วันที่ 24 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
วันที่ 29 ฉลองนักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ


กำหนดเวลามิสซา
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 น. ภาษาไทย
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 11.00 น. ภาษาไทย
วันเสาร์

19.30 น. มิสซาแนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์
วันศุกร์ต้นเดือน หลังพิธีมิสซา มีตั้งศีลถึงเวลา 22.00 น.

วันศุกร์ต้นเดือน 19.30 น


สภาอภิบาลวัดบางแสน ชุดใหม่ 2019-2024


** ประกาศวัดบางแสน **

ประกาศจากสภาพระสังฆราข

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 41/2020
เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”
คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
ที่ สสท.41bis /2020
คลิกที่นี่

ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ ปี 2020

** ดูประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ ปี 2020
** ดูประกาศแต่งตั้งโยกย้ายซิสเตอร์รักกางเขน ปี 2020

กิจกรรม - ประกาศ - ข่าว
15 มีนาคม เดินทางกางเขน ในขณะ ลมฝน ฟ้าแลบฟ้าร้อง ระลึกถึงพระมหาทรมาน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 มีนาคม *** วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 (ทุกวันที่ 11 ของเดือน)? แห่เทิดเกียรติแม่พระ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน คุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานแห่? ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
8 มีนาคม การประชุมคณะเซอร์ร่าแขวงปราจีนบุรี (กลุ่มวัดอารักขเทวดาโคกวัด วัดปราจีนบุรี และวัดเสาวภา) ร่วมกับกลุ่มบางแสน กลุ่มพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์ ในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด จังหวัดปราจีนบุรึ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
1 มีนาคม ที่นี่ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เทศกาลมหาพรต เดินทางกางเขน ร่วมพระมหาทรมานกับองค์พระเยซู รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB

รับข่าวสาร - ร่วมกิจกรรมวัดบางแสน
อีกหนึ่งช่องทาง ขอเชิญยื่นคำขอ หรือยืนยันคำขอเป็นเพื่อนบน Facebook
FB: วัดบางแสน ชลบุรี
พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ
และอวยศืลมหาสนิทแก่ผู้ป้วยรายบุคคล

ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ทุกเดือน

เวลา 19.30 น. ตั้งศีล อวยพรผู้ป่วยและพิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่เทิดเกียรติแม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน

กิจกรรมย้อนหลัง
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.วัดบางแสน ชลบุรี
Bangsaen Catholic Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 11 May 2020

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th