-


ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
วันอาทิตย์ที่ 9 ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (วันผู้ป่วยสากล)
วันที่ 22 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครธรรมทูต
วันที่ 26 วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ


กิจกรรมวัดบางแสน


ที่นี่ วัดแม่พระเมืองลูร์ด? บางแสน เราร่วมใจภาวนา และช่วยเหลือเหยื่อของภูเขาไฟตาอัล ประเทศฟิลิปปินส์
ที่ระเบิดรุนแรงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB


กิจกรรม - ประกาศ - ข่าว
2 ก.พ.. 20 มิสซาตรีวาร เตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 โดยคุณพ่อ เศกสม กิจมงคล ในหัวข้อเรื่อง A? New Way of Being Church ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
12 ม.ค. 20 ที่นี่ วัดแม่พระเมืองลูร์ด? บางแสน เราร่วมใจภาวนา และช่วยเหลือเหยื่อของภูเขาไฟตาอัล ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ระเบิดรุนแรงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
12 ม.ค. 20 วันเด็ก พาเด็กๆ? เข้ามาหาพระองค์: 12 มกราคม 2020 วันเด็กที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน อาจารย์แจ๊ส พาเด็กๆเข้ามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสพระองค์อย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะรับของขวัญรางวัลเล็กๆน้อยๆจากคุณพ่อไก่อู? เจ้า?อาวาส ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 ม.ค. 20 คุณพ่อโน้ตอำลาวัดบางแสน: คุณพ่อไก่อู เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด? บางแสน ขอบคุณคุณพ่อกฤษณพงศ์ อติชาติธานินทร์ ที่มาช่วยงานอภิบาลวัดบางแสน ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2020 ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
11 ม.ค. 20 วันนี้วันที่ 11 ของเดือน มกราคม ขอเชิญพี่น้องร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน เวลา 19:00 น ตั้งศีลมหาสนิท และอวยพรศีลมหาสนิทแก่ผู้ป่วย เวลา 20:00 น พิธีบูชาขอบพระคุณและแห่เทิดเกียรติแม่พระ ==> คลิกดูภาพชุดบน FB
24 ธันวาคม + พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ... แห่พระกุมารทีวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 ==> คลิกดูภาพชุดบน FBพิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ
และอวยศืลมหาสนิทแก่ผู้ป้วยรายบุคคล

ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ทุกเดือน

เวลา 19.30 น. ตั้งศีล อวยพรผู้ป่วยและพิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่เทิดเกียรติแม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.ชุมชนวัดบางแสน
Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 31 December 2020

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th