ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
กำแพงข่าววัดบางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3874-5216


เดือนกันยายน

วันที่ 8 ฉลองแม่พระบังเกิด
วันที่ 14 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
วันที่15 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์
วันที่ 21 ฉลอง น. มัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
วันที่ 29 ฉลองอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล


กิจกรรมวัดบางแสน


วันครอบครัวสัมพันธ์วัดบางแสน 2018
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018คุณจินตนา กรรณิกา (เจ๊จิน) เข้าพิธีปฎิญาณตนรับตำแหน่งประธานกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน
พร้อมกับตำแหน่งประธานสภาฯ ประธานเขต 3 เขต และประธานกลุ่ม 26 กลุ่มวาระปี 2018-2019
โดยพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็ประธาน
ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ดูอัลบั้มภาพ คลิก

11 กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน และ พิธโปรดีเจิมศีลผู้ป่วย
ร่วมด้วย พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสงฆ์ คณะซิสเตอร์
และสัตบุรุษพี่น้อง มาร่วมในพิธีจำนวนมาก ==> ดูภาพขยาย


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
พระคุณเจ้า ลอว์เรนซ์เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมงานฉลองวัด

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2018 

10.30 น. พิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่แม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 8 December 2017

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th