ครอบครัววัดบางแสน


เซอร์ร่าบางแสน


คณะพลมารี


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเทิดมารีย์


กลุ่มผู้สูงอายุ


Filipino Club

ส า ร วั ด
สัปดาห์นี้
คำทักทายจากพ่อ
เรื่องเล่าเช้าวันอาทิตย์
ข่าวรอบวัด ฯลฯ
ฉบับย้อนหลังปี 2018ห้องเอกสารศูนย์ข้อมูล
วัดบางแสน

 
กำแพงข่าววัดบางแสน
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3874-5216

 


เดือนกรกฎาคม

วันที่ 3 ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก
วันที่ 13 ฉลอง น.เฮนรี
วันที่16 ฉลองพระนางพรหมจารีมารีย์ แห่งภูเขาคาร์แมล
วันที่ 22 ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา
วันที่ 25 ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก
วันที่ 26 ระลึกถึง น.โยอากิม และ น.อันนา บิดามารดาของ
พระนางพรหมจารีมารีย์
วันที่ 31 ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์กิจกรรมวัดบางแสน


ดูภาพขยายคลิกที่รูป
พระองค์มาเยือน ท่ามกลางพวกเราทั้งหลาย ... แห่ศีลมหาสนิท
วันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตพระเจ้า 23 มิถุนายน 2519
==> คลิกดูภาพชุดบน FB


วันนี้
11 กรกฎาคม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
เวลา 19.30 น. ตั้งศีล อวยพรผู้ป่วยและพิธีมิสซา หลังพิธีมีแห่เทิดเกียรติแม่พระ 


พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค ศ. 2017
(ดูภาพชุดพิธีเปิด คลิกที่นี่)


ประกาศและข่าว

  
เชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระ
และอวยศืลมหาสนิทแก่ผู้ป้วยรายบุคคล

ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 11 ทุกเดือน

เวลา 19.30 น. ตั้งศีล อวยพรผู้ป่วยและพิธีมิสซา
หลังพิธีมีแห่เทิดเกียรติแม่พระ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ ... คนบางแสน


 English Version Christian Music (Midi)
Music VDO
Christian Songs (MP3)
คลิกดู VDO บุญราศี
โป๊ป ยอห์น ปอล ที่ 2


Visit our other links
AMDG 2000
King 72 years
Cordis Jesu
Terd Mary
Mother Teresa
Joke & Joy
Lovely Nurse
Serra Thailand


บทภาวนาใหม่ 2010


เชิญร่วม
แห่เทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสน
ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน
เวลา 19.30 น.Bangsaen Church
<% Dim IPA,OverAll OverAll = "overall" IPA = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("../DB/counter.mdb") Set dbc = Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbc.open strConn SQL = "SELECT * FROM counters WHERE counterpage = '"&OverAll&"'" Set RS=Server.CreateObject("adodb.Recordset") RS.Open SQL, dbc, 1, 3 RS("hits") = RS("hits") + 1 RS.Update Response.Write "" & RS("hits") & " visited,  " RS.Close Set RS=Nothing dbc.Close Set dbc=Nothing %> >
Since : 15 August 2000
Last update : 8 December 2017

http://www.bangsaenchurch.org
เว็บไซต์วัดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี
Mailto: wichai@buu.ac.th