ประมวลภาพวันฉองวัดบางแสน 2010
7 กุมภาพันธ์ 2010
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8

ชุดที่ 1 พระคุณเจ้าทั้งสองเยี่ยมกองอำนวยการ


Back to Homeage