พิธีวางศิลาฤกษ์
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000


กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๐
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระคุณเจ้าลอเร็นซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน

คำกล่าวรายงานของคุณพ่อเจ้าวัด
ในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดบางแสน
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

กราบเรียนพระคุณเจ้า พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ปีคริสตศักราช 2000 นับเป็นปีแห่งความปลื้มปีติ สำหรับกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน อย่างแท้จริง

ประการแรก เราได้มีโอกาสร่วมใจกับคริสตชนทั่วโลก เฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ "ปีติมหาการุญ" ปีแห่งความเมตตากรุณาที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้สำแดงแก่เราอย่างเป็นรูปธรรมต่อชีวิตเรา เราจึงร่วมใจกันเฉลิมฉลองปียิ่งใหญ่นี้ด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยความรู้คุณในพระตรีเอกภาพ ที่ได้นำความหวังและความรอดมาสู่เรามนุษย์ ผู้เป็นคนบาปทั้งหลาย

ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากความปลื้มปีตินี้ มิได้คงอยู่ในระดับพระศาสนจักรสากลเท่านั้น แต่ความปลื้มปิตินี้ดำรงอยู่ในพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะ สังฆมณฑลจันทบุรี และเป็นพิเศษสำหรับสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสนแห่งนี้

ความปลื้มปีตินี้ได้ทวีเพิ่มมากขึ้น เมื่อทางสังฆมณฑลโดยผ่านการปกครอง ดูแล และความเห็นชอบของพระคุณเจ้า ได้มีมติให้ดำเนินการสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น เพื่อถวายเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ และพระแม่มารีอาผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของเราคริสตชน และนามชื่อวัดของเราด้วย

ชุมชนความเชื่อเล็ก ๆ แห่งนี้ มีประวัติยาวนานมากว่า 33 ปี

ในปีคริสตศักราช 1967 คุณพ่ออรุณ ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดชลบุรีในขณะนั้น เริ่มต้นเข้ามาดูแล และใช้บังกาโลริมหาดบางแสน เป็นที่ประกอบพิธีมิสซา

ในปีคริสตศักราช 1968 สังฆมณฑลจันทบุรีได้ซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ครึ่ง ติดรั้ววิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา)

จากนั้นในปีคริสตศักราช 1972 คุณพ่อวาณิช คุโรวาท ได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขึ้นในบริเวณที่ดินที่ได้ซื้อไว้ โดยชั้นบนใช้เป็นที่พักสำหรับนิสิตคาทอลิก ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย ชั้นล่างของอาคารใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีมิสซา และใช้มาจนทุกวันนี้

ต่อมาในปีคริสตศักราช 1986 คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง เป็นผู้ดูแล ได้จัดฉลองวัด และใช้ชื่อวัดว่า "วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด" ขึ้นเป็นครั้งแรก

ต่อมาในปีคริสตศักราช 1989 สังฆมณฑลจันทบุรีได้ประกาศยกฐานะ วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสนแห่งนี้ ให้เป็นวัดอิสระ โดยคุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง รองอธิการบ้านเณรเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

จวบจนปัจจุบัน วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน ประกอบไปด้วยคริสตชนจำนวนกว่า 30 ครอบครัว ประมาณ 148 คน มีสภาอภิบาลวัดและกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมศรัทธาต่าง ๆ อาทิ กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว กลุ่มคูร์ซิลโล กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเทิดมารี เป็นต้น

สำหรับโครงการสร้างวัดของชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ได้เริ่มต้นขี้นในปีคริสตศักราช 1997 ซึ่งสืบเนื่องจากอาคารหลังปัจจุบันที่ใช้เป็นวัดนั้น สามารถบรรจุสัตบุรุษได้เพียง 70 กว่าคน เท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาในทุกวันอาทิตย์ ซึ่งมีมากกว่า 120 คน ประกอบกับในช่วงฤดูฝน มักจะมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบ ๆ วัด ทำให้ไม่สะดวกต่อการมาร่วมพิธีมิสซา

ทางคณะกรรมการสภาอภิบาลจึงนำเรื่องนี้มาปรึกษา และได้ตัดสินใจที่จะนำเสนอโครงการสร้างวัดต่อสังฆมณฑล เพื่อดำเนินการก่อสร้างวัด ที่ถาวรสง่างาม สมกับเป็นพระวิหารของพระเป็นเจ้า และเป็นวัดที่ให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว และได้รับการอนุมัติเห็นชอบในเวลาต่อมา

โดยวัดหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้ จะมีขนาดบรรจุสัตบุรุษได้ประมาณ 150 คน งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และในส่วนของการสรรหางบประมาณสำหรับการสร้างวัดนั้น สังฆมณฑลได้อนุมัติงบประมาณมาส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการร่วมมือกันระดมกองทุน ของคณะกรรมการสภาอภิบาล และสัตบุรุษชาวบางแสน ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสัตบุรุษผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ขอพระแม่เจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจอันงดงามของพี่น้องทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดถวายแด่พระแม่ และขอฝากโครงการนี้ในความคุ้มครองของพระแม่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้า ได้ประกอบพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน ณ บัดนี้

ขอกราบเรียนเชิญครับ

บทภาวนาเพื่อมวลชน
โอกาสวางศิลาฤกษ์ - ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

ประธาน : พี่น้องที่รัก โอกาสที่เรามาชุมนุมกัน เพื่อวางศิลาฤกษ์วัดหลังใหม่และฉลองวัดบางแสนในวันนี้
ให้เราร่วมใจกันภาวนาต่อพระบิดาผู้ทรงรักเรา และประทานพระแม่ให้เป็นมารดาสำหรับชาวเรา

1. เนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุ 72 พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
(ให้เราภาวนา)

2. โดยอาศัยแบบอย่างจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า ในการปฏิบัติหน้าที่แพร่ธรรม และเป็นผู้นำคริสตชนที่ดี
ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระ สังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง
ตลอดจนผู้แพร่ธรรมทุกท่าน
(ให้เราภาวนา)

3. สำหรับสันติภาพของมวลมนุษยชาติ ขอพระจิตเจ้าได้ประทานแสงสว่างแก่จิตใจ และสติปัญญาของผู้นำประเทศ
ให้มีความรัก ซื่อสัตย์ และจริงใจ ต่อประเทศชาติและพลเมือง
(ให้เราภาวนา)

4. ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพรให้แก่คริสตชนทุกครอบครัว
ได้ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระเยซูเจ้า อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว
โดยยึดแบบฉบับของ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
(ให้เราภาวนา)

5. สำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดบางแสนของเรา อีกทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างวัดหลังใหม่
ขอพระเป็นเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า
อีกทั้งขอให้ชื่อของท่านได้รับการจารึก และได้รับการต้อนรับจากพระองค์ในสวรรค์
(ให้เราภาวนา)

6. สำหรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมใจกันเทิดเกียรติแม่พระในวันนี้
ขอพระแม่โปรดเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าให้ทรงนำพระพร ความรัก และสันติสุขอย่างอุดมมาสู่ท่านตลอดไป
(ให้เราภาวนา)

ประธาน : ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาพระคุณ ที่ได้ประทานพระแม่ให้เป็นดาวประจำทะเล
เพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นลูกๆ ของพระแม่ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์เฉกเช่นพระแม่ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

คำกล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า ของประธานสภาอภิบาล
ในโอกาสวันวางศิลาฤกษ์-ฉลองวัดบางแสน
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

กราบเรียนพระคุณเจ้าที่เคารพรักยิ่ง

กระผมในนามของคุณพ่อเจ้าวัด คณะกรรมการสภาอภิบาลและสัตบุรุษวัดบางแสน
ขอกล่าวขอบพระคุณพระคุณเจ้า ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองเทิดเกียรติแม่พระ
ที่วัดบางแสนปีนี้
วัดบางแสนเป็นวัดเล็ก และเป็นวัดน้องสุดท้องของสังฆมณฑล
จึงดูเหมือนว่าพระคุณเจ้าจะให้ความเมตตาและเห็นใจเป็นพิเศษ
พระคุณเจ้าจึงมาเป็นประธานในวันฉลองของเราทุกปี เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกันด้วย
และในปี "ปีติมหาการุญ" คริสตศักราช 2000 นี้ พระคุณเจ้าก็ได้ตอบสนองคำเรียกร้องขอวัดใหม่ ที่เราขออยู่ทุกปี โดยอนุมัติให้สร้างวัดหลังใหม่ที่ได้วางศิลาฤกษ์เสร็จไปแล้วในวันนี้ ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ที่บางแสนจะมีวัดที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านศาสนพิธีแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสเข้าวัด
ร่วมมิสซาในวันอาทิตย์และในวันฉลองสำคัญที่สง่างามเสียที
ในรอบปีที่ผ่านมา คุณพ่อเจ้าวัดและสัตบุรุษวัดบางแสน นอกจากจะต้องเตรียมการสร้างวัดแล้ว ก็มิได้ละเลยที่จะปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดีตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า อีกทั้งยังได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความศรัทธา การพัฒนาความรักและความสามัคคีอย่างสม่ำเสมอ
อาทิเช่น จัดแห่แม่พระเป็นประจำทุกวันที่ 11 ของเดือน ให้มีเฝ้าศีลมหาสนิททุกวันศุกร์ต้นเดือน มีนพวารแม่พระมารดานิจจานุเคราะห์ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน
และยังมีการสนับนุนให้สวดภาวนา เซนาเกิล ทุกเดือน เป็นต้น ในด้านการอบรมฟื้นฟูจิตใจ
ปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการเข้าเงียบรวม การเข้าเงียบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และการสัมมนาเยาวชน ในด้านการพัฒนาความรักและความสามัคคี ได้จัดให้มีการตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น
เช่น สภาอภิบาลวัด กลุ่มสชค. กลุ่มคูร์ซิลโล กลุ่มเยาวชน กลุ่มเด็กช่วยมิสซา กลุ่มนิสิตนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และอัญเชิญพระกุมารไปอวยพรตามบ้านในเทศกาลพระคริสตสมภพ สุดท้ายนี้ กระผมในนามของคุณพ่อเจ้าวัด คณะกรรมการสภาอภิบาล และสัตบุรุษวัดบางแสน ขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
และขอขอบคุณคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ คุณพ่อทวี อานามวัฒน์ และคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล ที่ได้เสียสละเวลามาเทศน์เตรียมจิตใจในช่วงตรีวารก่อนฉลองวัด ขอขอบคุณพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง รวมทั้งพี่น้องผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ได้มาร่วมวางศิลาฤกษ์และฉลองวัดในวันนี้ ขอแม่พระซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ช่วยเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าให้ทุกท่านมีความรักและสันติสุขในครอบครัว อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ขอกราบขอบพระคุณครับ

ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
งานวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด
13 กุมภาพันธ์ 2000
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

1. ฝ่ายประสานงานทั่วไป คพ.ประวิช อ.วิชัย

2. ฝ่ายสถานที่ หัวหน้าฝ่าย คุณพัลลภ คุณสุวัฒน์
ออกแบบปะรำพิธีฯ คุณพัลลภ คุณสุวัฒน์
สร้างปะรำพิธีฯ ช่างจากร.ร.ดาราสมุทร
เช่าและดูแลการจัดเต้นท์ คุณพัลลภ คุณสุวัฒน์
ยืมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตุณพัลลภ คุณสุวัฒน์
เดินสายไฟ คุณสุวัฒน์ ช่างเกรียง
จัดที่จอดรถ คุณสงวน คุณพัลลภ คุณสุวัฒน์ คุณมาโนช จ่าชัชวาลย์ คุณธงชัย คุณหน่อย และอพปร.
จัดที่นั่งในพิธี พี่น้องที่มาในวันเสาร์ ต้อนรับแขก คุณเลิศศักดิ์ คุณสงวน คุณพัลลภ คุณสุวัฒน์ คุณบังอร
คุณศรีนวล คุณกาญจนา คุณขูชาติ คุณวิเศษ

3. ฝ่ายตกแต่งสถานที่ หัวหน้าฝ่าย คุณบังอร
ตกแต่งบริเวณ ปะรำพิธีฯ เต้นท์ และกองอำนวยการ คุณบังอร คุณพัฒน์และทีมงาน
จัดดอกไม้บริเวณพิธีฯ พระแท่น บุษบก ที่วางศิลาฤกษ์ คุณบังอรและทีมงาน
จัดหาดอกไม้สำหรับแห่ คุณบังอร

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่าย คุณปริยาภรณ์
พิธีกรในงานและในพิธีฯ คุณปริยาภรณ์ คุณประสิทธิ์ คุณกฤษณา และ น้องเณร
ร่างคำกล่าวรายงาน สุนทรพจน์ คุณปริยาภรณ์
จัดเครื่องขยายเสียง คุณปริยาภรณ์ และทีมคุณบัณฑิตย์ (บ้านดนตรี)
ถ่ายภาพ คุณเดชา ถ่ายวิดีโอ ม.เสรี
จัดบอร์ด นิสิต ม.บูรพา
จัดพิมพ์เพลงในพิธีฯ คุณปริยาภรณ์
ทำป้ายบอกทางและสถานที่ คุณปริยาภรณ์ และน้องเณร

5. ฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่าย คุณวัลลดา
รับบริจาคและออกใบโมทนาคุณบัตร คุณวัลลดา คุณพัชรา คุณบุญตา คุณจตุพล คุณจิรภา (ไก่)
คุณปรารถนา คุณจิรภา (เก๋) คุณศิลาภรณ์ ม.พิชิต คุณเอียด และน้องเณร
จัดเก็บและดูแลเงินบริจาค คุณมาลี คุณชมภู คุณรำพึง คุณสะอาด คุณบุญรวย
คนเก็บถุงทาน นิสิต ม.บูรพา
คนดูแลดอกไม้แห่ คุณมาลี คุณชมภู คุณรำพึง คุณสะอาด คุณบุญรวย
หน่วยพยาบาล คุณวัลลดา และทีมงาน
จัดดูแลร้านค้า คุณวัลลดา

6. ฝ่ายอาหาร หัวหน้าฝ่าย คุณพรเทพ คุณสมปอง
จัดอาหารสัตบุรุษ คุณสมปอง คุณสมศรี คุณมะลิ คุณนกน้อย คุณทวี ครูศรีธรณ์ คุณสมบัติ
คุณเพ็ญ คุณกุหลาบ คุณจินตนา คุณจิ๋ม คุณวรรณดี คุณระเบียบ คุณผุสดี คุณสุดา คุณประจักษ์
คุณสำอางค์ คุณวิภา
จัดอุปกรณ์ จาน - ชาม - ช้อน คุณพรเทพ และน้องเณร
ยกจานชามสำหรับบริการ คุณพรเทพ และน้องเณร
อาหารพระสงฆ์ ชลฤดี ปาริชาติ ชนะชัย และน้องเณร จัดน้ำดี่ม คุณพรเทพ และน้องเณร

7. ฝ่ายพิธีกรรม หัวหน้าฝ่าย คุณพิชัย คุณสมบูรณ์ คุณเดชา
จัดบทอ่านในพิธี - ขั้นตอนวางศิลาฤกษ์ คพ.ประวิช
จัดพิธีกรรมและคนรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ คุณพิชัย คุณสมบูรณ์ คุณเดชา คุณนงลักษณ์ นักขับ ดนตรี
พิธีกรในพิธี น้องเณรและผู้ฝึกหัดฯบ้านสันตะฯ
ช่วยมิสซา เชอรี่ จอย ตาล แนน จอห์น พัชร เมี่ยง
ถือธงแห่ฯ ชลฤดี ปาริชาติ ศราวุธ ปรัชญา ถือพู่ พลอย-เนย อิน-ซิน เพชร-แทน
ถือของถวาย อุ๊-ตั้ม ก๊อง-แอน
อ่านบทอ่าน ภาวนาเพื่อมวลชน ธีรชัย พิไลลักษณ์ นิสิต ม.บูรพา
แบกบุษบก คุณไพโรจน์ คุณณรงค์ คุณวันชาติ คุณสรศักดิ์ คุณกมลพันธ์ อนุมาส คุณเปียก คุณรัตนศักดิ์
จัดของถวาย คุณสมใจ คุณศรีนวล คุณนงลักษณ์
กล่าวขอบคุณแขก - ถือดอกไม้ คุณพัลลภ

วางศิลาฤกษ์วัดบางแสน
(ข่าวอุดมสาร)
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมา
พระคุณเจ้าลอเร็นซ์เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน จังหวัดชลบุรี ในโอกาสฉลองวัด
ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษจากวัดต่างๆจำนวนมาก
พิธีเริ่มด้วย คุณพ่อประวิช หอมวิไลย เจ้าอาวาส
ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของชุมชนวัดบางแสนและการริเริ่มก่อสร้างวัด
จบแล้วประธานได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม
ในความพยายามของเจ้าอาวาสทุกองค์และสัตบุรุษ
ที่ต้องการให้มีวัดขึ้นที่บางแสน วัดบางแสนเป็นวัดแรก
ที่มีการวางศิลาฤกษ์วัดในปี "ปีติมหาการุญ" ค.ศ. 2000นี้
เพื่อเป็นเกียรติแก่พระตรีเอกภาพ และถวายแด่แม่พระ
วัดบางแสนคงไม่ใช่วัดเฉพาะของคนบางแสนเท่านั้น แต่จะเป็นวัดของคนทั้งประเทศ โดยจะให้บริการแก่ผู้มาท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดของประเทศไทย
จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันทำบุญ เพื่อสร้างวัดนี้ให้สำเร็จสมความตั้งใจ
ตามกำลังศรัทธาของแต่ละคน
เสร็จแล้วประธาน เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์โดยการเสกน้ำเสกรอบบริเวณพิธี
เสกแผ่นศิลาฤกษ์ เริ่มตอกเสาเอกไม้มงคล
ตามด้วยบรรดาผู้มีเกียรติอีก 8 ท่าน
ประธานวางอิฐ เงิน ทอง นาค ผสมปูนเทบนอิฐแล้วยกแผ่นศิลาฤกษ์วางบนอิฐ
โรยข้าวตอกดอกไม้ และเหรียญทอง เงิน
ต่อจากนั้นผู้อาวุโสของวัดและผู้มีอุปการคุณร่วมโปรยข้าวตอกดอกไม้
แล้วจึงเริ่มพิธีสหบูชามิสซาฉลองวัด
หลังจากมิสซาแล้วมีการแห่แม่พระรอบบริเวณพิธี

วัดบางแสนเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 33 ปี
ในปี ค.ศ. 1967 คุณพ่ออรุณ ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดชลบุรีในขณะนั้น
เริ่มต้นเข้ามาดูแล และใช้บังกาโลริมหาดบางแสน เป็นที่ประกอบพิธีมิสซา
ในปี ค.ศ. 1967 สังฆมณฑลจันทบุรีได้ซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ครึ่ง
ติดรั้ววิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา)
จากนั้นในปี ค.ศ. 1972 คุณพ่อวาณิช คุโรวาท
ได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ขึ้นในบริเวณที่ดินที่ได้ซื้อไว้
โดยชั้นบนใช้เป็นที่พักสำหรับนิสิตคาทอลิก ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ชั้นล่างของอาคาร ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีมิสซา และใช้มาจนทุกวันนี้
ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง เป็นผู้ดูแล
ได้จัดฉลองวัด และใช้ชื่อวัดว่า "วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด" ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1989 สังฆมณฑลจันทบุรีได้ประกาศยกฐานะ วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสนแห่งนี้ ให้เป็นวัดอิสระโดยมีคุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง รองอธิการบ้านเณร เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

จวบจนปัจจุบัน วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน
ประกอบไปด้วยคริสตชนจำนวนกว่า 30 ครอบครัว ประมาณ 148 คน
มีสภาอภิบาลวัดและกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมศรัทธาต่าง ๆ อาทิ
กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว กลุ่มคูร์ซิลโล กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเทิดมารี เป็นต้น

สำหรับโครงการสร้างวัดของชุมชนความเชื่อแห่งนี้
ได้เริ่มต้นขี้นในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งสืบเนื่องจากอาคารหลังปัจจุบันที่ใช้เป็นวัดนั้น
สามารถบรรจุสัตบุรุษได้เพียง 70 กว่าคน เท่านั้น
จึงไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาในทุกวันอาทิตย์ ซึ่งมีมากกว่า 120 คน
ประกอบกับในช่วงฤดูฝน มักจะมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบ ๆ วัด ทำให้ไม่สะดวกต่อการมาร่วมพิธีมิสซา ทางคณะกรรมการสภาอภิบาลจึงเสนอโครงการต่อสังฆมณฑล เพื่อขอดำเนินการก่อสร้างวัดที่ถาวรสง่างาม สมกับเป็นพระวิหารของพระเป็นเจ้า และเป็นวัดที่ให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว และได้รับการอนุมัติเห็นชอบในเวลาต่อมา

วัดหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้ จะมีขนาดบรรจุสัตบุรุษได้ประมาณ 150 คน
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
สังฆมณฑลได้อนุมัติงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนที่เหลือก็หวังจะได้รับความอนุเคราะห์จากสัตบุรุษผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ...
โปรดติดต่อได้โดยตรงที่คุณพ่อเจ้าอาวาส

ปัจจุบัน วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางแสน วันอาทิตย์มีมิสซาเวลา 10.30 น.
และวันที่ 11 ของทุกเดือนมีแห่แม่พระเวลา 19.30 น.
มีคุณพ่อประวิช หอมวิไลย รองอธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา เป็นเจ้าอาวาส
โทร. (038) 311-759 , (01) 622-7997


ภาพวัดใหม่
พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่
พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ประวัติวัดบางแสน
พิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด 2000

Upload 11 Feb 2008
Back to Home Page