levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk


 

 

การติดต่อ
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน


การติดต่อตามปกติ
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
โทรศัพท์ 0-3874-5106

กรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
ให้ติดต่อบุคคลต่อไปนี้ตามลำดับความจำเป็น


คุณพ่อเบด้า ยาส์ซาว เอส เจ
Beda Yassao S.J.
เจ้าอาวาส
โทร. 08-1255-6507
E-mail : seubsanga@yahoo.com


คุณเดชา ศรีชลวัฒนา

ผู้อำนวยการสภาอภิบาล
โทร. 08-53838651
E-mail :dechpharma@gmail.com


คุณเลิศศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา

ประธานกลุ่มพลมารี
โทร. 08-5286-7474


ภาพวัดใหม่
พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่
พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ประวัติวัดบางแสน
พิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด 2000

Upload 11 Feb 2008
Back to Home Page